Anket
Yeni web sitemizi nasıl buldunuz?
İyi
İdare eder
Daha iyi olabilir

Sonuçları Göster
Geçmiş Anketler
E-Mail Bülteni
Ad, Soyad:
E-Mail:
    
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

Yönetim Kurulu

       
                    OSB YÖNETİM KURULU İLE TEMSİL VE İLZAM YETKİSİ LİSTESİ
                                                 ( SON DURUM TABLOSU )
       
       
    KATILMA PAYI MÜTEŞEBBİS HEYETTE
KURUCU ORTAKLAR   TEMSİL EDİLECEK
    ORANLARI ÜYE SAYISI
KIRŞEHİR İl Özel İdaresi % 47. 4
KIRŞEHİR  Belediyesi % 47. 3
Kırşehir Tic.ve Sanayi Odası %  6. 1
OSB Katılımcısı   7
TOPLAM %100. 15
       
       
YÖNETİM KURULU TEMSİL ETTİĞİ YÖNETİM KURULU TEMSİL ETTİĞİ
ASİL ÜYELERİ KURUM ADI YEDEK ÜYELERİ KURUM ADI
1- Süleyman ERASLAN OSB 1- Yakup PARLAK OSB
2- Erol DULKADİR OSB 2- Mehmet ÇOPUROĞLU OSB
3- Yaşar BAHÇECİ BELEDİYE 3- Mehmet ŞAHİN BELEDİYE
4- Barbaros DULKADİROĞLU İL ÖZEL İDARESİ 4- Levent ALTUNTAŞ İL ÖZEL İDARESİ
5- Savaş GEYİK OSB 5- Cemil TUYGUN OSB
       
       
  TEMSİL VE İLZAM YETKİLİSİ  
       
YÖNETİM KURULU BAŞKANI Süleyman ERASLAN
YÖN.KUR.BAŞKAN VEKİLİ Erol DULKADİR
ÜYE Yaşar BAHÇECİ
ÜYE Barbaros DULKADİROĞLU
ÜYE Savaş GEYİK
BÖLGE MÜDÜRÜ Ömer TÜRKMENOĞLU
       

YÖNETMELİK

Organlar
MADDE 11 – (1) OSB aşağıdaki organlardan oluşur: 
a) Müteşebbis heyet veya genel kurul, 
b) Yönetim kurulu, 
c) Denetim kurulu, 
ç) Bölge müdürlüğü. 
Yönetim kurulu 
MADDE 37 – (1) Yönetim kurulu, müteşebbis heyetin veya genel kurulun en az dördü kendi üyeleri arasından olmak 
üzere seçeceği 5 asil 5 yedek üyeden oluşur. Oylarda eşitlik halinde kuraya başvurulur. Beşinci üye olarak bölge müdürü de 
görevlendirilebilir. 
(2) Yönetim kurulu üyeleri 2 yıl için seçilir. Süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir. 
Yönetim kuruluna seçilme şartları
MADDE 38 – (1) Yönetim kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır: 
a) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, 
b) Müteşebbis heyet üyesi veya katılımcı olmak, 
c) Başka bir OSB’de yönetim kurulu üyesi olmamak, 
ç) Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde aranan koşulları taşımak, 
d) OSB’de denetim kurulu üyesi ya da denetim kurulu üyelerinin ikinci derece dahil kan hısımlığından veya kayın 
hısımlığından üstsoyu veya altsoyu olmamak. 
(2) Beşinci üye olarak bölge müdürünün görevlendirilmesi halinde, birinci fıkranın (b) bendinde yer alan koşul 
aranmaz. 
 (3) Genel kurul toplantısında bulunmayanlar, seçimden önce divan başkanlığına yapacakları yazılı başvuru ile 
yönetim kurulu üyeliğine aday olabilir. 
(4) Bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer. 
(5) Haklarında birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen suçlarla ilgili olarak kamu davası açılmış olanların görevleri, ilk 
genel kurul toplantısına kadar devam eder. Bu durumdaki üyelerin azli veya göreve devamı hakkında karar alınması hususu, 
yapılacak ilk genel kurulun gündemine alınır. 
Yönetim kurulu üyeliğinin boşalması 
MADDE 39 – (1) Herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde; müteşebbis heyet aşamasında 
olan OSB’lerde, yerine mensup olduğu kurumun ilk sıradaki yedek üyesi, genel kurulunu yapmış OSB’lerde ise sıradaki 
yedek üye geçerek kalan süreyi tamamlar. 
(2) Yönetim kurulunun toplantı yeter sayısını kaybetmesi halinde; boşalan üyeliklere, gecikmeksizin sırasıyla yeteri 
kadar yedek üye çağırılır. 
(3) Yönetim kurulunun yedek üyeler ile de teşekkül edememesi halinde; 
a)Yönetim kurulu toplantı yeter sayısını kaybetmemişse; üyeliğe seçilme şartlarına sahip bir kişiyi geçici olarak seçip 
ilk toplanacak genel kurulun onayına sunar. Bu şekilde seçilen üye, genel kurul toplantısına kadar görevini yapar. 
b) Yönetim kurulu toplantı yeter sayısını kaybetmişse; denetim kurulu, genel kurulu derhal toplantıya çağırır. 
Yönetim kurulu toplantıları 
MADDE 40 – (1) Yönetim kurulu, salt çoğunluk ile toplanır ve karar alır. Toplantılar en az ayda iki defa yapılır. 
 (2) Yönetim kurulu üyeleri, ilk toplantıda kendi aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçerek görev bölümü 
 (3) Toplantı çağrısı, başkan ve bulunmadığı zamanlarda başkan vekili tarafından yapılır. 
(4) Üyeler, şahsi menfaatlerini ilgilendiren hususların görüşülmesi sırasında toplantıya katılamaz. 
(5) Geçerli bir mazereti olmadan üst üste yapılan üç toplantıya veya mazereti olsa dahi altı ay içinde yapılan 
toplantıların en az yarısına katılmayan üyeler üyelikten çekilmiş sayılır. 
(6) Yönetim Kurulu toplantıları, OSB’de yapılır. Alınan kararlar tarih ve numara sırasıyla Yönetim Kurulu Karar 
Defterine işlenir. Tüm üyelerin isimleri kararın baş tarafına yazılır ve alt tarafı toplantıya katılanlar tarafından isim yazılarak 
imzalanır. 
(7) Verilen karara karşı olan üyeler, karşı olma sebeplerini kararın altına yazarak imzalar. 
(8) Yönetim kurulunun sekreterya görevini bölge müdürlüğü yürütür. 
Yönetim kurulunun görev ve yetkileri 
MADDE 41 – (1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 
a) OSB’yi temsil ve ilzam etmek, 
b) Kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü, ana sözleşme ve benzeri düzenlemeler ile müteşebbis heyet ve genel kurul 
kararları ile Bakanlık talimatları çerçevesinde OSB’nin sevk ve idaresini yürütmek, gelişmesi için her türlü tedbiri almak, 
c) Bakanlığa karşı taahhüt ve sorumluluklarını yerine getirmek, 
ç) Müteşebbis heyetin veya genel kurulun onayına sunulmak üzere; 
1) Yıllık faaliyet raporu, bütçe, kesin hesap ve bilançoyu hazırlamak, 
2) Yönetim aidatları ile hizmet karşılığı bedellerini belirlemek, 
3) Ortak kullanım alanlarına yapılacak yatırım kararlarını almak, 
d) Müteşebbis heyetin veya genel kurulun belirlediği prensipler ve aldığı kararlar çerçevesinde; 
1) Arsa tahsis ve satışlarını yapmak, 
2) OSB’ye ait gayrimenkullerin ve menkullerin satış, trampa ve kira bedellerini tespit etmek, 
3) OSB ortak kullanım alanlarına ait masrafları, altyapı katılım paylarını, yönetim aidatlarını ve benzeri ödentileri 
belirlemek, tahakkuk ve tahsil ettirmek, gerektiğinde gecikme faizi uygulamak, 
4) Elektrik, su, doğalgaz ve benzeri mal ve hizmet satış bedellerini belirlemek, 
5) Ruhsat ve izinleri vermek, verilen ruhsat ve izinlere uygunluğu sağlamak için gerekli tedbirleri almak veya 
aldırmak, ruhsat ve izinlere aykırılık halinde ilgili kuruluşlara bildirmek, 
6) OSBÜK ve/veya diğer OSB’lerden hizmet almak amacıyla protokol düzenlemek, 
7) OSB için yapılacak mal ve hizmet alım –satımı ile her türlü ihaleyi yapmak, 
8) 29/12/2006 tarih ve 26391 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası 
Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik esaslarına göre OSB’nin elektrik faaliyetlerini yürütmek, 
9) OSB içinde katılımcıların ve kiracıların kendi ihtiyaçları için otoprodüktör veya otoprodüktör grubu olarak 
kuracakları elektrik üretim tesisleri ile ilgili olarak izin vermek, 
e) Bölge müdürü hariç, bölge müdürlüğü personelinin atanması ve azline karar vermek, 
f) Müteşebbis heyetin veya genel kurulun verdiği yetki çerçevesinde; 
1) Bölge müdürlüğü personelinin ücretlerini ve diğer sosyal haklarını belirlemek, 
2) OSB’nin ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, doğal gaz, arıtma tesisi, yol, haberleşme, spor tesisleri gibi altyapı 
ve genel hizmet tesislerini kurma ve işletme, kamu ve özel kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını yapma, bu çerçevede 
üretim tesislerini, ortak sağlık ve güvenlik birimlerini kurma ve işletme, konularında gerekli kararları almak ve uygulamak, 
3) Rehin ve ipotek almak, vermek, fek etmek, 
4) OSB’de yapılması gereken yatırımlarla ilgili kredi almak, kredi açacak kurumlara olan taahhüt ve vecibelerden 
katılımcıları haberdar etmek ve durumu müteşebbis heyet veya genel kurulun onayına sunmak, 
g) Proje, altyapı, sosyal tesisler, arıtma tesisleri, her türlü inşaat, bakım ve onarım işlerinin hakedişlerini onaylamak, 
ğ) OSB’ye ait halihazır harita, şeritvari harita, jeolojik ve jeoteknik etüt, imar planı, parselasyon planı ve 
değişiklikleri ile zemin araştırma raporu, yol, atık su, yağmursuyu, içme ve kullanma suyu, YG –AG elektrik, enerji nakil 
hattı, doğalgaz, haberleşme şebekesi ve benzeri altyapı ve arıtma tesisi projeleri ile yapım işlerine ait keşif ve ihale 
dosyalarını ilgili kanun, yönetmelik ve şartnameler doğrultusunda hazırlatmak, tasdik edilmesi gereken projeleri onaylanmak 
ya da uygun görüş alınmak üzere ilgili kuruluşlara göndermek; Bakanlıktan kredi kullanmakta olan OSB’lerde bu krediyi 
kullandıkları işlere ait tüm proje, keşif ve ihale dosyası hazırlama çalışmalarını bölge müdürlüğü elemanları ve ilgili resmi 
kurumlar vasıtasıyla izlemek, inceleyip veya incelettirip kontrol ettikten sonra onaylanmak üzere Bakanlığa göndermek, 
h) Yapı kullanma ve işyeri açma iznini almış katılımcıların devir taleplerini inceleyip sonuçlandırmak, 
ı) OSB’de katılımcılar arasında veya katılımcılar ile bölge müdürlüğü arasında çıkabilecek ihtilafı çözümlemek, 
çözümlenemeyen konularda müteşebbis heyet veya genel kurula başvurmak, 
i) Özel OSB'lerde imar planı ve değişikleri, imar uygulama işlemleri ve altyapı projelerini yetkili kurum ve 
kuruluşların uygun görüşünü takiben onaylanmak üzere Bakanlığa göndermek, enerji ile ilgili altyapı projelerini ise 
Bakanlığın uygun görüşünü takiben onaylanmak üzere ilgili mercilere göndermek, 
j) Genel kurul tarafından belirlenen cadde ve sokak isimlerinin Valilik onayına sunulmasını sağlamak, 
k) Kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü, ana sözleşme ve benzeri düzenlemeler ile müteşebbis heyet ve genel 
kurulca belirlenen prensipler ve verilen kararlar çerçevesinde diğer görevleri yapmak. 
(2) Yönetim kurulu gerekli hallerde yetkilerinden bir kısmını başkan veya başkan vekiline, üyelerinden birine, 
birkaçına veya bölge müdürüne devredebilir. Yetki devri, yönetim kurulunun sorumluluğunu kaldırmaz. 
Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu 
MADDE 42 – (1) Yönetim kurulu, üyeleri ve temsile yetkili şahıslar; müteşebbis heyet veya genel kurulun 
devretmediği yetkilerini kullanamaz. 
(2) Yönetim kurulu, gerekli defter ve belgeler ile genel kurul evraklarının ve katılımcılar listesinin muntazam 
hazırlanıp, tutulup, saklanmasından ve tek düzen muhasebe sistemi ile tutulan defter ve belgeler ile yıllık bilançonun kanun 
hükümlerine uygun olarak hazırlanıp, incelenmek üzere denetim kuruluna verilmesinden sorumludur. 
(3) Yönetim kurulu üyeleri, kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü, ana sözleşme ve benzeri düzenlemeler ile 
kendilerine verilen görevleri hiç veya gereği gibi yapmamalarından ve kendi kusurlarından doğan zararlardan sorumludur. 
(4) Kusurlu olmadığını ispat eden üyeler ile karara muhalif kalıp durumu hemen denetim kuruluna yazılı olarak 
bildiren veya mazereti nedeniyle toplantıda hazır bulunmayan üyeler sorumlu tutulamaz. 
(5) Yönetim kurulu üyeleri, görevleri sona erse dahi, yönetim kurulu faaliyeti sırasında öğrendikleri ticaret veya 
işletme sırlarını saklamakla yükümlüdür. 
(6) Yönetim kurulu üyeleri, OSB’nin para ve para hükmündeki evrak ve senetler ile mal, bilanço, tutanak, rapor, 
defter, kayıt ve belgeleri üzerinden işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır.

Kırşehir Haber Tüm hakları Kırşehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne aittir.  Kırşehir İnşaat           Ankara Haberleri

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: NoktaCom Medya