Anket
Yeni web sitemizi nasıl buldunuz?
İyi
İdare eder
Daha iyi olabilir

Sonuçları Göster
Geçmiş Anketler
E-Mail Bülteni
Ad, Soyad:
E-Mail:
    
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

Müteşebbis Hayet

Organlar

         MADDE 11 – (1) OSB aşağıdaki organlardan oluşur:

         a) Müteşebbis heyet veya genel kurul,

         b) Yönetim kurulu,

         c) Denetim kurulu,

         ç) Bölge müdürlüğü.

         Müteşebbis heyet

         MADDE 12 – (1) Müteşebbis heyet, OSB’nin en üst karar organıdır. Bakanlık tarafından yer seçimi kesinleştirilen OSB'nin oluşumuna katılan kurum ve kuruluşların yetkili organlarınca mensupları arasından tespit edilecek 15 asil ve 15 yedek üyeden oluşur.

         (2) OSB’nin oluşumuna katılan kurum ve kuruluşları müteşebbis heyette temsil edecek üye sayısı, katılım oranları dikkate alınarak kuruluş protokolünde belirlenir.

         (3) Müteşebbis heyette yer alan üyeler 2 yıl için seçilir ve temsil ettikleri kurum ve kuruluşlardaki görevleri sona erdiğinde üyelikleri düşer. Üyelikten düşen veya ayrılan üyenin yerine, temsil ettiği kurum ve kuruluşların ön sıradaki yedek üyesi geçer. Bu şekilde katılan üye, yerine geçtiği üyeden kalan süreyi tamamlar.

         Müteşebbis heyet üyeliğine seçilme şartları

         MADDE 13 – (1) Müteşebbis heyet üyeliğine seçilebilmek için;

         a) Müteşebbis heyeti meydana getiren kurum veya kuruluş mensubu, organlarında görevli veya katılımcı olmak,

         b) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkum olmamak

         şartları aranır.

         (2) Seçilme şartları müteşebbis heyet tarafından araştırılır.

         Katılımcıların müteşebbis heyete dahil olmaları

         MADDE 14 – (1) OSB’de üretime geçtiğini işyeri açma izni belgesi alarak belgeleyen işletmelerin sayısı, OSB’de kurulacak tüm işletme sayısının 1/3 üne ulaştığında, katılımcılar, kendileri veya temsil ve ilzama yetkili birer temsilcilerinin kendi aralarında seçecekleri üyeler vasıtasıyla müteşebbis heyette temsil edilirler.

         (2) Müteşebbis heyete girecek katılımcı üyeler; kendileri veya temsil ve ilzama yetkili temsilcilerinin müteşebbis heyetin belirleyeceği gün ve saatte müteşebbis heyet başkanı veya vekili başkanlığında toplanarak yapılacak seçimle belirlenir.

         (3) Kooperatiflerden oluşmuş organize küçük sanayi bölgelerinde ise; müteşebbis heyete girecek katılımcılar, kooperatiflerden işyerlerinin 2/3 ünün işyeri açma izni alarak üretime geçenlerin oranı, bölgedeki tüm kooperatiflerin 1/3 ü oranına ulaştığında kooperatiflerin kendi genel kurullarında seçeceği birer temsilci vasıtasıyla, müteşebbis heyet tarafından belirlenecek gün ve saatte müteşebbis heyet başkanı veya vekili başkanlığında toplanarak yapacakları seçimle belirlenir.

         (4) Seçimde katılımcılar arasından 7 asil ve 7 yedek üye seçilir.

         (5) Katılımcılar cetveli bölge müdürlüğünce hazırlanır.

         (6) Müteşebbis heyet yukarıda belirtilen orana ulaşılmasını takip eden 30 gün içinde temsilcilerin seçimi için gerekli işlemleri başlatır.

         (7) Katılımcıların müteşebbis heyete dahil olmaları aşamasında müteşebbis heyete girecek katılımcı üyelerin belirlemesinden sonra, diğer üyelerin sayısı, kuruluş protokolünde yer alan kurum ve kuruluşların katılım payları da dikkate alınarak yeniden belirlenir. Bu durumda müteşebbis heyetten çıkacak üyelerin görev sürelerinin tamamlanıp tamamlanmadığı dikkate alınmaz.

         (8) Seçim duyurusu, en az 30 gün öncesinden iadeli taahhütlü mektup veya imza karşılığı yapılır. Duyuruda, ilk toplantıda seçim yapılması için işletmeler cetvelinde yer alanların salt çoğunluğun bulunmaması halinde, çoğunluk aranmaksızın yapılacak toplantının yeri ve saati açıklanarak 15 gün sonra seçim yapılacağı bildirilir.

         (9) Seçimde, toplantıya katılan katılımcıların veya temsilcilerinin açık oylarıyla, kendi aralarında bir divan başkanı ve iki katip üye seçilir. Seçimler hücre ve sandık kullanılarak gizli oy ve açık tasnif usulü ile yapılır. Divan, seçim sonuçlarını tutanak haline getirerek müteşebbis heyete teslim eder.

         (10) Her katılımcı kendi aday olabileceği gibi bir başka katılımcı tarafından da aday gösterilebilir.

         (11) Her katılımcı, noter tasdikli vekaletname ile en fazla bir katılımcı yerine oy kullanabilir.

         (12) Seçim sonuçlarının bir sureti en geç 30 gün içinde Bakanlığa gönderilir.

         Müteşebbis heyette görevlendirme

         MADDE 15 – (1) Müteşebbis heyet ilk toplantısında, Valinin başkan olması durumunda, il özel idaresi ve belediye temsilcileri dışında kalanlardan bir başkan vekili, aksi takdirde bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

         Müteşebbis heyet toplantıları

         MADDE 16 – (1) Müteşebbis heyet en az 3 ayda bir defa başkan veya yokluğunda başkan vekili başkanlığında salt çoğunluk ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

         (2) Müteşebbis heyet toplantılarının gündemi ve çağrı ile ilgili duyurular ve benzeri sekretarya görevlerini bölge müdürlüğü yürütür.

         (3) Toplantı gündemini içeren çağrı, toplantı gününden 5 gün önce iadeli taahhütlü mektupla veya imza karşılığı yapılır.

         Müteşebbis heyet üyeliğinin düşmesi

         MADDE 17 – (1) Geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste müteşebbis heyetin 3 toplantısına veya mazeretli olsa bile 1 yıl içinde toplantıların yarıdan bir fazlasına katılmayan üye, üyelikten çekilmiş sayılır.

         (2) Üyelikten çekilmiş sayılan üye, aynı zamanda yönetim veya denetim kurulu üyesi ise yönetim veya denetim kurulu üyeliği de kendiliğinden düşmüş sayılır.

         Müteşebbis heyet ve genel kurulun görev ve yetkileri

         MADDE 35 – (1) Müteşebbis heyetin görev ve yetkileri şunlardır:

         a) Yer seçiminin ardından Valiliğe yazılan talimat yazısında belirtilen hususları yerine getirmek,

         b) Kuruluş protokolünde değişiklik taslağını hazırlamak, Bakanlığın iznini alarak değişiklik yapmak,

         c) Arsa tahsislerini yapmak,

         ç) Arsa satışı ile ilgili prensipleri belirlemek,

         d) Şartlar oluştuğunda genel kurul toplantısını yapmak,

         e) Kredi kullanan OSB’lerde, bölge müdürlüğünün teşkilat şeması ve personelin pozisyonlarını Bakanlığın onayına sunmak,

         f) İhtiyaç halinde, Kanun ve Yönetmeliğe aykırı olmamak şartı ile iç talimatnameler çıkarmak ve genel kurul aşamasında bunları ana sözleşme taslağına aktarmak.

         (2) Genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

         a) Kuruluş protokolünün iptaline, OSB ana sözleşmesinin kabulüne karar vermek,

         b) Tahsisi veya satışı yapılmamış arsa var ise, arsa tahsis ve satış kriterlerini belirlemek ve bu konuda yönetim kurulunu yetkilendirmek,

         c) Kanun, yönetmelik, ana sözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptal edilip edilmeyeceği konusunda karar vermek,

         ç) Cadde ve sokak isimlerini belirlemek,

         (3) Müteşebbis heyetin ve genel kurulun ortak görev ve yetkileri şunlardır:

         a) OSB'nin kuruluş amacını gerçekleştirmek ve ideal şekilde işleyişini sağlamak için gerekli kararları ve tedbirleri almak,

         b) Bakanlığa karşı taahhüt ve sorumlulukları yerine getirmek ve bu hususta gerekli tedbirleri almak,

         c) OSB’nin, yönetim ve denetim kurulu üyelerini seçmek ve ibra etmek, gerektiğinde bunları azletmek, bilançoyu kabul etmek veya reddetmek,

         ç) Bölge müdürlüğünün teşkilat şeması ve personelin pozisyonlarını onaylamak ve personelin niteliği ile ilgili prensipleri belirlemek, bölge müdürünün atanması veya azli ile ilgili karar almak, bölge müdürlüğü personelinin atanması ve azli ile ilgili prensipleri belirlemek,

         d) Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı veya aylık ücretler ile bölge müdürü ve OSB personeline ödenecek ücret ve sosyal hakların asgari ve azami sınırlarını tespit etmek,

         e) Üst kuruluşa katılmak için karar almak ve temsilcilerini belirlemek,

         f) OSB’nin genişlemesine veya bir diğer OSB ile birleşmesine karar vermek ve birleşme şartlarını belirlemek,

         g) İmar ve parselasyon planları ve değişiklikleri ile ruhsat ve izinlerin verilmesine ilişkin prensipleri belirlemek,

         ğ) OSB’nin, Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketlerine, Ar –Ge ve inovasyon merkez veya enstitüsü olarak faaliyette bulunmak amacıyla kurulan şirketlere iştirak etmesine karar vermek ve bu konuda prensipleri belirlemek,

         h) OSB’ler arasında her türlü teknik ve idari konularda iş birliği yapmak,

         ı) Katılımcılar ile OSB yönetim kurulu, denetim kurulu ve bölge müdürlüğü arasında doğabilecek uyuşmazlıklar hakkında, gerektiğinde Bakanlığın görüşünü de alarak karar vermek,

         i) OSB’nin yatırım programlarını, yeni yatırımlarını ve bütçesini onaylamak,

         j) OSB’ye ait para ve diğer kaynakların kuruluş amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamak ve denetlemek,

         k) Yönetim aidatları ve hizmet karşılıklarını parsel büyüklüğüne göre belirlemek,

         l) OSB’ye ait gayrimenkullerin ve menkullerin satış, kiralanma, trampa ve benzeri işlemleri ile ilgili prensipleri belirlemek,

         m) Altyapı katılım payları, elektrik, su, doğal gaz ve benzeri satış bedelleri ile ilgili prensipleri belirlemek,

         n) OSB için yapılacak alım –satım, alt yapı, sosyal tesisler, arıtma tesislerinin inşaatı ve proje dahil tüm ihaleler konusunda alacağı kararlarla işlemlerin yürütülmesi ve ihalenin sonuçlandırılması için usul ve esasları tespit etmek,

         o) OSB’nin ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, doğal gaz, arıtma tesisi, yol, haberleşme, spor tesisleri gibi altyapı ve genel hizmet tesislerini kurma ve işletme, kamu ve özel kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını yapma; bu çerçevede üretim tesislerini, ortak sağlık ve güvenlik birimlerini kurma ve işletme konularında gerekli kararları almak,

         ö) Rehin ve ipotek almak, vermek, fek etmek,

         p) OSB’nin her türlü hesap ve işlemlerinin yeminli mali müşavirlere incelettirilmesine ilişkin prensipleri belirlemek,

         r) Katılımcı ve kiracılardan tahsil edilecek yönetim aidatları, elektrik, su, doğalgaz ve benzeri satış bedelleri, varsa altyapı katılım payları ödeme şartları ile gecikme halinde uygulanacak cezalara ilişkin esasları belirlemek,

         s) Yörelerindeki OSB’ler içinde yer alan en az bir sektörün kümelenmesini sağlamak amacıyla kümelenme projelerini hazırlamak ve yürütmek, küme analizi yaptırmak, küme geliştirme aşamasında eğitim, ortak satın alma, firma eşleştirme, ortak merkezlerin kurulmasına yönelik proje ve benzer faaliyetleri ilgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak sürdürmek ve bu projelerin finansmanına katkı sağlamak,

         ş) Bakanlık OSB Bilgi Sitesine dahil olarak sorgu sayfasındaki bilgilerin istenilen aralıklarla güncellenmesini sağlamak,

         t) 29/12/2006 tarih ve 26391 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik esaslarına göre OSB’nin elektrik faaliyetleri ile ilgili karar almak,

         u) 23/7/1995 tarihli ve 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu uyarınca öncelikle OSB imar planı içinde yer alan sağlık koruma bandının ağaçlandırmasını, çevre düzenlemesini, bakımını, korunmasını ve çevre düzeni sürekliliğini sağlamak,

         ü) Yatırımlarla ilgili kredi alma konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,

         v) OSB’nin personel açığı bulunan alanlara ilişkin olarak yapılacak iş ve işlemleri ile ilgili olarak, sorumluluk OSB’de kalmak kaydıyla; diğer OSB’lerden, OSBÜK’den veya Yatırım Destek Ofislerinden hizmet almak için düzenlenecek protokolün prensiplerini belirlemek,

         y) OSB kuruluş protokolünün veya ana sözleşmesinin değiştirilmesi, genel kurulun yapılması, organlarının oluşturulması ve ibrası, bilançonun kabulü veya reddi, OSB’nin yatırım programı ve bütçesinin onaylanması, yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenecek toplantı başına huzur hakkının veya aylık ücretin tespit edilmesi, OSB’nin genişlemesi veya bir diğer OSB ile birleşmesi ve birleşme şartlarının belirlenmesi, üst kuruluşa katılmak için karar verilmesi ve temsilcilerinin belirlenmesi, yönetim aidatları ve hizmet karşılıklarının parsel büyüklüğüne göre tespit edilmesi, bölge müdürünün atanması veya azli ile ilgili görev ve yetkilerinin dışında görev ve yetkilerin yönetim kuruluna devredilmesi hususunda karar almak,

         z) Kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü, ana sözleşme ve benzeri düzenlemelerle verilen diğer görevleri yapmak.

         Müteşebbis heyet üyelerinin sorumluluğu

         MADDE 36 – (1) Müteşebbis heyet üyeleri, kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü ve benzeri düzenlemeler ile kendilerine verilen görevleri hiç veya gereği gibi yapmamalarından ve kendi kusurlarından doğan zararlardan sorumludur.

         (2) Müteşebbis heyet üyeleri, görevleri sona erse dahi, faaliyetleri sırasında öğrendikleri ticaret veya işletme sırlarını saklamakla yükümlüdür.

         (3) Müteşebbis heyet üyeleri, OSB’nin para ve para hükmündeki evrak ve senetler ile mal, bilanço, tutanak, rapor, defter, kayıt ve belgeleri üzerinden işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır.

 

Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
Haber ve Duyurular
Destek ve Teşvik hususunda bilgilendirme toplantısı yapıldı
Tarih: 30/05/2018
Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan yatırımcılara, Kırşehir Kosgeb, T.C Sosyal G&uu... Devamını oku...
HAT BAKIM ÇALIŞMALARIMIZ HIZLA DEVAM ETMEKTE
Tarih: 12/12/2017
OSB içeisinde hat bakım çalışmaları tüm hızıyla devam etmekte. Elektrik kesint... Devamını oku...
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman ERASLAN OSB içerisindeki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Tarih: 12/12/2017
Osb yönetim kurulu başkanı Süleyman eraslan Osb içerisindeki çalışmaları y... Devamını oku...
OSB TEKNİK KOLEJİNE ZİYARET
Tarih: 11/12/2017
Organize Sanayi Bölgemizin kalkınmasında ve sanayicilerimizin kalifiye eleman ihtiyaçl... Devamını oku...
Kırşehir OSB yeni yönetiminden Vali Şentürk'e ziyaret
Tarih: 23/10/2017
Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Eraslan ve yö... Devamını oku...
Kırşehir OSB camisine kavuşuyor
Tarih: 05/04/2017
Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi'nin en önemli eksikliklerinden birisi olan Camii hayır... Devamını oku...
Kırşehir OSB Darbeye Hayır Çadırı kurdu
Tarih: 11/08/2016
Kırşehir OSB Yönetim Kurulu ve Üyeleri, hain darbe girişimi sonrası Cacabey Meydanı'nda ... Devamını oku...
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ DUYURUSU
Tarih: 10/06/2016
Kırşehir Organize Sanayi Bölgemizde Pınar Güneş Enerjisi İş Sağlığı ve Güvenliği Hi... Devamını oku...

   Tüm haberler
Hızlı Erişim

İstatistikler
Toplam: 95458
Aktif: 1
Bugün: 1
Dün: 63
Site İçi Arama

Kırşehir Haber Tüm hakları Kırşehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne aittir.  Kırşehir İnşaat           Ankara Haberleri

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: NoktaCom Medya